Jesteś tutaj: Start » BIP » Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny


data publikacji: 2021-02-15 | 09:22data ostatniej modyfikacji: 2021-02-22 | 12:48Wprowadził: Sebastian Wieczorek


Muzeum Podkarpackiego w Krośnie


ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, zwane dalej Muzeum, jest samorządową instytucją kultury Województwa Podkarpackiego o charakterze naukowo-badawczym i oświatowym, nienastawioną na osiąganie zysku.
2. Muzeum Podkarpackie jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 75 oraz jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez organizatora pod nr 5/99, i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. t.j. z 2018, poz. 720, z późn.zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. t.j. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.);
3) statutu Muzeum Podkarpackiego w Krośnie nadanego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XLVII/796/17 z dnia 28.12.2017 r.;
4) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
3. Siedziba Muzeum znajduje się w mieście Krośnie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 16.
4. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 2
Niniejszy Regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań Oddziału i Działów.

§ 3
Schemat Organizacyjny Muzeum określa załącznik do niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

ROZDZIAŁ 2
ORGANIZACJA MUZEUM

§ 4
Strukturę organizacyjną Muzeum tworzą następujące komórki organizacyjne:
1. Dział Archeologiczny (A)
a) Pracownia Konserwacji Ceramiki
2. Dział Historyczny (H)
3. Dział Artystyczny (Art)
4. Dział Historii Oświetlenia (HO)
5. Dział Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego (HS)
6. Dział Oświatowo - Promocyjny (OP)
7. Dział Konserwacji Zabytków (KZ)
a) Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej
b) Pracownia Konserwacji Drewna i Metalu
8. Dział Administracyjno-Gospodarczy (AG)
9. Kancelaria (K)
10. Dział Finansowo-Księgowy (FK)
11. Biblioteka (B)
12. Oddział Skansen Archeologiczny Karpacka Troja (KT)

§ 5
Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

§ 6
W Muzeum działa Komisja Zakupu Muzealiów. Zakres i zasady funkcjonowania Komisji określa odrębny Regulamin.

§ 7
W Muzeum działa Kolegium Doradcze powoływane przez Dyrektora spośród pracowników.

ROZDZIAŁ 3
ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 8
Dział Archeologiczny
1. Działem Archeologicznym zarządza Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Kierownikowi Działu podlegają wszyscy pracownicy Działu.
2. Kierownikowi Działu podlega Pracownia Konserwacji Ceramiki oraz Magazyn zabytków archeologicznych.
3. Kierownik Działu ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z prowadzeniem prac archeologicznych, opracowywaniem i inwentaryzację zbiorów.
4. Dział Archeologiczny współpracuje ze wszystkimi działami Muzeum, a w szczególności z Oddziałem Skansen Archeologiczny Karpacka Troja.
5. Do zakresu działania Działu Archeologicznego należy:
1) Organizowanie i prowadzenie archeologicznych prac terenowych, zwłaszcza:
a) badań wykopaliskowych o charakterze ratowniczym i sondażowym,
b) prac wykopaliskowych wiążących się z zakresem opracowywanej tematyki archeologicznej,
c) badań powierzchniowych, poszukiwawczych, weryfikacji stanowisk archeolo-gicznych w terenie,
d) konsultacji badań terenowych.
2) Gromadzenie zbiorów archeologicznych wraz z dokumentacją terenową oraz przygotowanie ich do pełnego wykorzystania w celach naukowych i oświatowych (konserwacja, magazynowanie, inwentaryzowanie).
3) Prowadzenie archiwum, zawierającego wszelkie materiały dotyczące poszczególnych stanowisk archeologicznych z terenu Podkarpacia.
4) Inicjowanie i wykonywanie opracowań naukowych zbiorów własnych oraz o charakterze ogólniejszym; zamieszczanie ich w wydawnictwach własnych Muzeum oraz innych publikacjach fachowych.
5) Popularyzowanie wyników badań własnych i dorobku archeologii Podkarpacia, jak również najważniejszych osiągnięć archeologii Polski i powszechnej.
6) Organizowanie wystaw, lekcji, warsztatów, odczytów, spotkań, sesji oraz konferencji naukowych.
7) Opieka nad zbiorami archeologicznymi znajdującymi się w muzeum, wypożyczonymi na wystawy i w depozyt.
8) Inwentaryzowanie zbiorów archeologicznych i prowadzenie dokumentacji naukowej.
9) Organizowanie i wykonywanie konserwacji zabytków archeologicznych.
10) Udostępnianie zbiorów do celów badawczych i popularyzatorskich.
11) Organizowanie i utrzymywanie współpracy ze specjalistycznymi placówkami w kraju i za granicą.
12) Współtworzenie projektów oraz opracowywanie wniosków o dotacje finansowe na działalność merytoryczną.
13) Opracowywanie planów działalności oraz przygotowywanie sprawozdań z pracy.
14) Udział w specjalistycznych szkoleniach pogłębiających wiedzę z zakresu działalności muzealnej.
15) Prowadzenie dokumentacji działowej zgodnie z Rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentacji oraz przekazywanie jej do Archiwum zakładowego.

§ 9
Dział Historyczny
1. Działem Historycznym zarządza Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Kierownikowi Działu podlegają wszyscy pracownicy Działu.
2. Kierownikowi Działu podlega Magazyn zbiorów historycznych funkcjonujący w ramach Działu.
3. Kierownik Działu ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z prowadzeniem Działu, opracowywaniem i inwentaryzacją zbiorów.
4. Dział Historyczny współpracuje ze wszystkimi działami Muzeum.
5. Do zakresu działania Działu Historycznego należy:
1) Gromadzenie zbiorów i dokumentacji z zakresu historii, w tym z dziejów Krosna i regionu (archiwalia, fotografie, militaria, zbiory numizmatyczne, medalierskie, falerystyczne i inne); penetrowanie terenu w celu pozyskiwania muzealiów.
2) Inwentaryzowanie, katalogowanie, dokumentowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych.
3) Właściwe przechowywanie zbiorów i dbałość o stan zabytków.
4) Prowadzenie Księgi Depozytów.
5) Udostępnianie zbiorów do badań naukowych, na ekspozycje stałe i czasowe oraz w celach popularyzatorskich.
6) Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników; organizowanie sesji i konferencji naukowych.
7) Działalność popularyzatorska - organizowanie wystaw, lekcji, warsztatów, odczytów, spotkań, konkursów, konferencji naukowych.
8) Utrzymywanie kontaktów z muzeami, instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz badań historycznych w kraju i za granicą.
9) Udział w specjalistycznych szkoleniach pogłębiających wiedzę z zakresu działalności muzealnej.
10) Prowadzenie dokumentacji działowej zgodnie z Rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentacji oraz przekazywanie jej do Archiwum zakładowego.
11) Współtworzenie projektów oraz opracowywanie wniosków o dotacje finansowe na działalność merytoryczną.
12) Opracowywanie planów działalności oraz przygotowywanie sprawozdań z pracy.

§ 10
Dział Artystyczny
1. Działem Artystycznym zarządza Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Kierownikowi Działu podlegają wszyscy pracownicy Działu.
2. Kierownikowi Działu podlega Magazyn zbiorów sztuki i rzemiosła artystycznego funkcjonujący w ramach Działu.
3. Kierownik Działu ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z prowadzeniem Działu, opracowywaniem i inwentaryzacją zbiorów.
4. Dział Artystyczny współpracuje ze wszystkimi działami Muzeum.
5. Do zakresu działania Działu Artystycznego należy:
1) Gromadzenie zbiorów i archiwaliów z zakresu sztuk plastycznych i rzemiosła artystycznego, zwłaszcza artystów związanych z regionem; penetrowanie terenu w celu pozyskiwania muzealiów.
2) Inwentaryzowanie, katalogowanie, dokumentowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych.
3) Udostępnianie zbiorów do badań naukowych, na ekspozycje stałe i czasowe oraz w celach popularyzatorskich.
4) Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników; organizowanie sesji i konferencji naukowych.
5) Działalność popularyzatorska - organizowanie wystaw, lekcji, odczytów, spotkań, konkursów, konferencji.
6) Utrzymywanie kontaktów z muzeami, instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami w kraju i za granicą o podobnym charakterze i zakresie działania.
7) Udział w specjalistycznych szkoleniach pogłębiających wiedzę z zakresu działalności muzealnej.
8) Właściwe przechowywanie i dbałość o stan zabytków.
9) Współtworzenie projektów oraz opracowywanie wniosków o dotacje finansowe na działalność merytoryczną.
10) Opracowywanie planów działalności oraz przygotowywanie sprawozdań z pracy.
11) Prowadzenie dokumentacji działowej zgodnie z Rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentacji oraz przekazywanie jej do Archiwum zakładowego.

§ 11
Dział Historii Oświetlenia
1. Działem Historii Oświetlenia zarządza Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Kierownikowi Działu podlegają wszyscy pracownicy Działu.
2. Kierownikowi Działu podlega Magazyn zbiorów związanych z historią oświetlenia funkcjonujący w ramach Działu.
3. Kierownik Działu ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z prowadzeniem Działu, opracowywaniem i inwentaryzacją zbiorów.
4. Dział Historii Oświetlenia współpracuje ze wszystkimi działami Muzeum.
5. Do zakresu działania Działu Historii Oświetlenia należy:
1) Gromadzenie eksponatów i archiwaliów z zakresu historii oświetlenia, zwłaszcza naftowego; penetrowanie terenu w celu pozyskiwania muzealiów.
2) Inwentaryzowanie, katalogowanie, dokumentowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych.
3) Udostępnianie zbiorów do badań naukowych, na ekspozycje stałe i czasowe oraz w celach popularyzatorskich.
4) Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników; organizowanie sesji i konferencji naukowych.
5) Działalność popularyzatorska - organizowanie wystaw, lekcji, odczytów, spotkań, konkursów.
6) Utrzymywanie kontaktów z muzeami, instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami w kraju i za granicą o podobnym charakterze i zakresie działania.
7) Prowadzenie Księgi Wpływu Muzealiów
8) Udział w specjalistycznych szkoleniach pogłębiających wiedzę z zakresu działalności muzealnej
9) Właściwe przechowywanie i dbałość o stan zabytków.
10) Współtworzenie projektów oraz opracowywanie wniosków o dotacje finansowe na działalność merytoryczną.
11) Opracowywanie planów działalności oraz przygotowywanie sprawozdań z pracy.
12) Prowadzenie dokumentacji działowej zgodnie z Rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentacji oraz przekazywanie jej do Archiwum zakładowego.

§ 12
Dział Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego
1. Działem Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego zarządza Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Kierownikowi Działu podlegają wszyscy pracownicy Działu.
2. Kierownikowi Działu podlega Magazyn zbiorów związanych z historią szkła i przemysłu szklarskiego funkcjonujący w ramach Działu.
3. Kierownik Działu ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z prowadzeniem działu, opracowywaniem i inwentaryzacją zbiorów.
4. Dział Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego współpracuje ze wszystkimi działami Muzeum.
5. Do zakresu działania Działu Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego należy:
1) Gromadzenie eksponatów i archiwaliów z zakresu historii szkła i przemysłu szklarskiego; penetrowanie terenu w celu pozyskiwania muzealiów.
2) Inwentaryzowanie, katalogowanie, dokumentowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych.
3) Udostępnianie zbiorów do badań naukowych, na ekspozycje stałe i czasowe oraz w celach popularyzatorskich.
4) Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników; organizowanie sesji i konferencji naukowych.
5) Działalność popularyzatorska - organizowanie wystaw, lekcji, odczytów, spotkań, konkursów.
6) Utrzymywanie kontaktów z muzeami, instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami w kraju i za granicą o podobnym charakterze i zakresie działania oraz z producentami szkła na Podkarpaciu.
7) Udział w specjalistycznych szkoleniach pogłębiających wiedzę z zakresu działalności muzealnej
8) Właściwe przechowywanie i dbałość o stan zabytków.
9) Współtworzenie projektów oraz opracowywanie wniosków o dotacje finansowe na działalność merytoryczną.
10) Opracowywanie planów działalności oraz przygotowywanie sprawozdań z pracy.
11) Prowadzenie dokumentacji działowej zgodnie z Rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentacji oraz przekazywanie jej do Archiwum zakładowego.

§ 13
Dział Oświatowo-Promocyjny
1. Działem Oświatowo-Promocyjnym zarządza Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Kierownikowi Działu podlegają wszyscy pracownicy Działu.
2. Kierownikowi Działu podlega Magazyn wydawnictw.
3. Kierownik Działu ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z przygotowywaniem imprez, wystaw i obsługą zwiedzających.
4. Dział Oświatowo-Promocyjny współpracuje ze wszystkimi działami Muzeum.
5. Do zakresu działania Działu Oświatowo-Promocyjnego należy:
1) Organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej (lekcje muzealne, prelekcje, warsztaty, prezentacje, spotkania, wystawy, koncerty, konkursy, konferencje).
2) Organizowanie imprez cyklicznych i okolicznościowych, spotkań muzealnych, autorskich, z twórcami kultury, prezentacji i happeningów.
3) Współtworzenie ekspozycji i przygotowywanie wystaw czasowych, modernizacja wystaw stałych.
4) Współpraca krajowa z placówkami oświatowymi, zakładami pracy, szkołami, stowarzyszeniami, mediami, samorządem lokalnym, Kościołem.
5) Współpraca zagraniczna z muzeami, instytucjami kultury i oświaty, z prasą, osobami prywatnymi.
6) Świadczenie usług przewodnickich, obsługa zwiedzających Muzeum (oprowadzanie po Muzeum, w zespole staromiejskim i po Starym Cmentarzu w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim).
7) Współorganizowanie i obsługa wydarzeń organizowanych przez inne działy merytoryczne (sesje, odczyty, konferencje itp.).
8) Prowadzenie ewidencji i statystyki zwiedzających.
9) Ustalanie grafiku dyżurów na ekspozycjach muzealnych.
10) Prowadzenie Księgi Ruchu Muzealiów.
11) Popularyzacja pracy placówki, działalność reklamowo-promocyjna (udział w targach, udzielanie wywiadów itp).
12) Przygotowywanie, gromadzenie i rozprowadzanie materiałów reklamowo-promocyjnych.
13) Przygotowywanie wydawnictw i materiałów do publikacji muzealnych (prace redakcyjne, korekty, tłumaczenia).
14) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej zbiorów i imprez organizowanych przez Muzeum.
15) Prowadzenie archiwum dokumentacji fotograficznej i filmowej.
16) Prowadzenie dokumentacji działowej zgodnie z Rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentacji oraz przekazywanie jej do Archiwum zakładowego.
17) Graficzne przygotowywanie materiałów promocyjnych, a także wystawienniczych do poszczególnych wydarzeń kulturalnych.
18) Administrowanie strony internetowej Muzeum oraz prowadzenie profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).
19) Aktualizacja danych zawartych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
20) Współtworzenie projektów oraz opracowywanie wniosków o dotacje finansowe na działalność merytoryczną.
21) Opieka nad stażystami i praktykantami.
22) Opracowywanie planów działalności oraz przygotowywanie sprawozdań z pracy.
23) Obsługa kasy dla zwiedzających, sprzedaż pamiątek i publikacji.

§ 14
Dział Konserwacji Zabytków
1. Działem Konserwacji Zabytków zarządza Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Kierownikowi Działu podlegają wszyscy pracownicy Działu.
2. W Dziale funkcjonują pracownie: Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej oraz Pracownia Konserwacji Drewna i Metalu.
3. Kierownikowi Działu podlegają Magazyny środków konserwujących funkcjonujące w ramach Pracowni.
4. Kierownik Działu ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z prowadzeniem Działu, opracowywaniem i konserwacją zbiorów.
5. Dział Konserwacji Zabytków współpracuje ze wszystkimi działami Muzeum.
6. Do zakresu działania Działu Konserwacji Zabytków należy:
1) Konserwacja i zabezpieczenie muzealiów w zakresie posiadanych uprawnień.
2) Wykonywanie i gromadzenie dokumentacji konserwatorskiej.
3) Publikowanie wyników odkryć i badań konserwatorskich.
4) Działalność popularyzatorska i promocyjna w zakresie prowadzonej działalności konserwatorskiej.
5) Prowadzenie działalności usługowej w zakresie zabezpieczenia zabytków i ich konserwacja na rzecz instytucji, osób fizycznych, podmiotów prawnych.
6) Nadzór konserwatorski nad zbiorami muzealnymi - dbanie o właściwe warunki przechowywania i zabezpieczenia zabytków w czasie ich transportu i przenoszenia.
7) Kontrolowanie stanu zabytków w magazynach i na wystawach.
8) Kontrolowanie temperatury i wilgotności na ekspozycjach.
9) Dbałość o dobry stan urządzeń technicznych i właściwe przechowywanie chemikaliów oraz materiałów do konserwacji.
10) Współtworzenie projektów oraz opracowywanie wniosków o dotacje finansowe na działalność merytoryczną.
11) Opracowywanie planów działalności oraz przygotowywanie sprawozdań z pracy.
12) Prowadzenie dokumentacji działowej zgodnie z Rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentacji oraz przekazywanie jej do Archiwum zakładowego.

§ 15
Dział Administracyjno-Gospodarczy
1. Działem Administracyjno-Gospodarczym zarządza Kierownik, który pełni funkcje Zastępcy Dyrektora i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Kierownikowi podlegają wszyscy pracownicy Działu.
2. Kierownikowi Działu podlega Magazyn środków czystości i materiałów biurowych.
3. Kierownik Działu ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z prowadzeniem Działu.
4. Dział Administracyjno-Gospodarczy współpracuje ze wszystkimi działami Muzeum w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych.
5. Do zakresu działania Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:
1) Zabezpieczenie znajdujących się w pomieszczeniach muzeum zbiorów przed pożarem, kradzieżą i innymi formami zniszczenia; czuwanie nad sprawnością sygnalizacji antywłamaniowej, przeciwpożarowej i klimatyzacyjnej.
2) Utrzymanie pomieszczeń muzealnych w należytym porządku i czystości.
3) Bezpośredni dozór mienia i obiektów wchodzących w skład Muzeum.
4) Prowadzenie aktualnej dokumentacji stanu prawnego budynków, dokumentacji technicznej, niezbędnej do eksploatacji budynków i instalacji, zamawianie ekspertyz umożliwiających naprawę zauważonych usterek i uszkodzeń.
5) Przygotowywanie remontów i nadzór nad ich realizacją i rozliczenie rzeczowe (w tym opracowanie odpowiednich umów).
6) Stałe i regularne zaopatrzenie Muzeum w niezbędne materiały, sprzęty i narzędzia, zgodnie z zasadami Ustawy prawo zamówień publicznych, prowadzenie gospodarki magazynowej i realizowanie zleceń komórek organizacyjnych Muzeum, zatwierdzonych przez Dyrektora i po uzgodnieniu z Głównym Księgowym.
7) Stały nadzór i kontrola wszelkich instalacji, m.in. elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej, ppoż., telefonicznej.
8) Utrzymanie w gotowości i prawidłowa eksploatacja środków transportu Muzeum, organizacja i nadzór pracy kierowcy.
9) Kontrolowanie i ocena aktualnego stanu budynków i terenu przyległego pod względem technicznym.
10) Współpraca ze specjalistami do spraw bezpieczeństwa (zwłaszcza w zakresie p.poż., BHP, antywłamaniowym).
11) Przygotowywanie pomieszczeń, urządzeń i sprzętu na ekspozycje muzealne, odczyty i konferencje oraz magazynów, w których przechowywane są zbiory.
12) Koordynowanie transportu w celu przewozu eksponatów i wystaw, a także ich montażu i demontażu.
13) Zarządzanie magazynem przeznaczonym do przechowywania sprzętu wystawienniczego i różnego rodzaju materiałów pomocniczych.
14) Dokonywanie zakupów sprzętu technicznego, materiałów, odzieży ochronnej, środków czystości i innego sprzętu niezbędnego w działalności Muzeum.
15) Przygotowywanie obsługi i zlecanie konserwacji urządzeń technicznych mających zastosowanie w działalności muzeum oraz dbanie o ich sprawne funkcjonowanie.
16) Koordynowanie szkoleń pracowników Muzeum w zakresie bhp i p.poż.
17) Prowadzenie spraw inwestycji i remontów w budynkach muzeum, odpowiedniej dokumentacji i wykonawstwa.
18) Nadzorowanie ruchu osób w budynku muzeum.
19) Kontrolowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
20) Organizacja dozoru dziennego i nocnego oraz kontrolowanie dozorców.
21) Dozór nad obiegiem i właściwym zabezpieczeniem kluczy muzealnych w godzinach pracy.
22) Obsługa organizacyjna imprez kulturalnych organizowanych przez Muzeum.
23) Kontrola sposobu i celowości korzystania z nośników energii, telekomunikacji, wody, itp., w zakresie racjonalności i oszczędności w zakresie ich użytkowania.
24) Prowadzenie spraw dotyczących postępowania w zakresie zamówień publicznych.
25) Udział w przygotowaniu wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych, a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej.
26) Współtworzenie projektów oraz opracowywanie wniosków o dotacje finansowe na działalność merytoryczną.
27) Opracowywanie planów działalności oraz przygotowywanie sprawozdań z pracy.
28) Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
29) Prowadzenie dokumentacji działowej zgodnie z Rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentacji oraz przekazywanie jej do Archiwum zakładowego.

§ 16
Kancelaria
1. Kancelarią zarządza Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Kierownikowi Działu podlegają wszyscy pracownicy Działu.
2. Kierownikowi Kancelarii podlega Archiwum zakładowe.
3. Kierownik Kancelarii ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z prowadzeniem Kancelarii oraz spraw kadrowych.
4. Kancelaria współpracuje ze wszystkimi działami Muzeum, a w szczególności z Działem Administracyjno-Gospodarczym i Działem Finansowo-Księgowym.
5. Do zakresu działania Kancelarii należy:
1) Organizacja pracy kancelarii Muzeum.
2) Obsługa asystencka Dyrektora Muzeum.
3) Ewidencjonowanie i dystrybucja korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
4) Opracowanie i aktualizowanie uregulowań wewnętrznych określających zasady ewidencjonowania oraz trybu realizacji zadań kancelaryjnych i archiwizacyjnych, z uwzględnieniem instrukcji kancelaryjnej i zasad archiwizacji dokumentów zakładowych,
5) Przygotowywanie korespondencji dla Dyrektora Muzeum.
6) Prowadzenie rejestru umów.
7) Prowadzenie rejestru faktur.
8) Prowadzenie rejestru pieczątek.
9) Wysyłka korespondencji,
10) Obsługa centrali telefonicznej.
11) Kierowanie ruchem interesantów Muzeum.
12) Rejestrowanie i przekazywanie do wiadomości pracowników wewnętrznych aktów normatywnych, poczty i poleceń Dyrektora.
13) Prowadzenie dokumentacji działowej zgodnie z Rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentacji oraz przekazywanie jej do Archiwum zakładowego
14) Prowadzenie spraw kadrowych.
15) Prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia pracowników.
16) Prowadzenie ewidencji dotyczącej delegowania pracowników poza miejsce pracy, wystawianie delegacji.
17) Prowadzenie Archiwum zakładowego oraz klasyfikowanie akt zgodnie z instrukcją zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie.
18) Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania Archiwum zakładowemu.
19) Przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych.
20) Przechowywanie, zabezpieczenie oraz ewidencjonowanie posiadanych i przejmowanych do Archiwum akt.
21) Udostępnianie akt do celów służbowych i innych.
22) Prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął.
23) Dbałość o zachowanie dokumentacji w odpowiednim stanie fizycznym.
24) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
25) Utrzymanie stałych kontaktów z archiwum państwowym nadzorującym Archiwum zakładowe.

§ 17
Dział Finansowo-Księgowy
1. Działem Finansowo-Księgowym zarządza Kierownik, który pełni funkcję Głównego Księgowego i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Kierownikowi Działu podlegają wszyscy pracownicy Działu.
2. Kierownikowi Działu podlega Kasa główna.
3. Kierownik Działu ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z prowadzeniem Działu.
4. Dział Finansowo-Księgowy współpracuje ze wszystkimi działami Muzeum, a w szczególności z Kancelarią i Działem Administracyjno-Gospodarczym.
5. Do zakresu działania Działu Finansowo-Księgowego należy:
1) Prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w sposób umożliwiający optymalne zarządzanie i zapewniający możliwość terminowego ustalenia:
a) stanu poszczególnych składników majątkowych, zobowiązań, należności, funduszy oraz ich zmian,
b) poniesionych kosztów, osiągniętych przychodów oraz końcowego wyniku finansowego w poszczególnych okresach sprawozdawczych,
c) danych niezbędnych do rozliczeń finansowych Muzeum, w tym z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
d) danych niezbędnych do rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za majątek Muzeum oraz do funkcjonowania systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej.
2) Opracowywanie planów finansowych, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji oraz bilansu zamknięcia roku.
3) Kontrola dyscypliny finansowej muzeum.
4) Kontrola wewnętrznych operacji gospodarczych i ich zgodności z prawem.
5) Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych zgodnie z instrukcją wydaną w tym zakresie.
6) Opracowywanie analiz stanu majątkowego muzeum i wyników finansowych.
7) Wykonywanie obsługi finansowej Muzeum.
8) Prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
9) Naliczanie odpisu FŚS i jego realizacja.
10) Naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz związane z tym rozliczenia.
11) Nadzór nad pobieraniem opłat wstępu od osób zwiedzających i nad prowadzeniem sprzedaży wydawnictw.
12) Udział w przygotowaniu wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych, a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej w zakresie spraw finansowych i ich rozliczaniu.
13) Współtworzenie projektów oraz opracowywanie wniosków o dotacje finansowe na działalność merytoryczną.
14) Prowadzenie dokumentacji działowej zgodnie z Rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentacji oraz przekazywanie jej do Archiwum zakładowego.

§ 18
Biblioteka
1. Biblioteką zarządza Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Kierownikowi Działu podlegają wszyscy pracownicy Działu.
2. Kierownikowi Biblioteki podlegają Lektorium oraz Magazyn zbiorów bibliotecznych.
3. Kierownik Biblioteki ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z prowadzeniem Biblioteki oraz za stan powierzonego księgozbioru.
4. Biblioteka współpracuje ze wszystkimi działami Muzeum.
5. Do zakresu działania Biblioteki należy:
1) Gromadzenie drogą kupna, darów i przydziału, wydawnictw z dziedzin objętych statutową działalnością Muzeum.
2) Ewidencja nabytków.
3) Opracowywanie zbiorów poprzez wprowadzanie opisów do komputerowej bazy danych, prowadzenie katalogu alfabetycznego, rzeczowego i kartotek zagadnieniowych.
4) Udostępnianie księgozbioru pracownikom Muzeum i osobom z zewnątrz.
5) Prowadzenie ogólnodostępnej czytelni i magazynów bibliotecznych.
6) Prowadzenie własnych prac badawczych w zakresie historii zbiorów i muzealnictwa.
7) Odpowiadanie na kwerendy dotyczące zbiorów i historii Muzeum.
8) Prowadzenie wymiany wydawnictw między instytucjami muzealnymi i placówkami naukowymi w kraju i poza granicami.
9) Współtworzenie projektów oraz opracowywanie wniosków o dotacje finansowe na działalność merytoryczną.
10) Opracowywanie planów działalności oraz przygotowywanie sprawozdań z pracy.
11) Prowadzenie dokumentacji działowej zgodnie z Rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentacji oraz przekazywanie jej do Archiwum zakładowego.

§ 19
Oddział Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy
1. Oddziałem zarządza Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Kierownikowi Oddziału podlegają wszyscy pracownicy Oddziału.
2. Kierownikowi Oddziału podlegają znajdujące się w nim magazyny.
3. Kierownik Oddziału ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z jego funkcjonowaniem.
4. Oddział Skansen Archeologiczny Karpacka Troja współpracuje ze wszystkimi działami Muzeum, a w szczególności z Działem Archeologicznym i Działem Oświatowo-Promocyjnym.
5. Do zakresu działania Oddziału należy:
1) Udostępnianie obiektu zwiedzającym.
2) Prowadzenie działalności oświatowej i promocyjnej
3) Organizacja imprez terenowych i festynów archeologicznych.
4) Organizowanie i prowadzenie archeologicznych prac terenowych.
5) Gromadzenie muzealiów archeologicznych wraz z dokumentacją terenową oraz przygotowanie ich do pełnego wykorzystania w celach naukowych i oświatowych (konserwacja, magazynowanie, inwentaryzowanie).
6) Inicjowanie i wykonywanie opracowań naukowych.
7) Organizowanie wystaw oraz konferencji naukowych.
8) Opieka nad zbiorami archeologicznymi znajdującymi się w Oddziale, wypożyczonymi na wystawy i w depozyt.
9) Organizowanie i wykonywanie konserwacji zabytków archeologicznych oraz obiektów w skansenie.
10) Udostępnianie zbiorów do celów badawczych i popularyzatorskich.
11) Zabezpieczenie znajdujących się w pomieszczeniach oddziału zbiorów przed pożarem, kradzieżą i innymi formami zniszczenia; czuwanie nad sprawnością sygnalizacji antywłamaniowej, przeciwpożarowej i klimatyzacyjnej oraz organizowanie dozoru dziennego i nocnego.
12) Utrzymanie pomieszczeń oddziału i otoczenia w należytym porządku i czystości.
13) Przygotowywanie obsługi i zlecanie konserwacji urządzeń technicznych mających zastosowanie w działalności Oddziału (w tym sprzęt komputerowy, fotograficzny, łączności i gospodarczy) oraz dbanie o ich sprawne funkcjonowanie.
14) Współpraca z placówkami oświatowymi, zakładami pracy, szkołami, stowarzyszeniami, mediami, samorządem lokalnym, Kościołem.
15) Prowadzenie ewidencji i statystyki zwiedzających.
16) Prowadzenie dokumentacji działowej zgodnie z Rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentacji oraz przekazywanie jej do Archiwum zakładowego.
17) Współtworzenie projektów oraz opracowywanie wniosków o dotacje finansowe na działalność merytoryczną.
18) Opracowywanie planów działalności oraz przygotowywanie sprawozdań z pracy.
19) Nadzorowanie hodowli zwierząt starych ras hodowanych w Skansenie.
20) Nadzorowanie upraw dawnych gatunków roślin prowadzonych w Skansenie.
21) Nadzór nad stanem pokojów gościnnych Muzeum.
22) Nadzorowanie remontów bieżących i konserwacji urządzeń.


§ 20
Do zakresu działania komórek organizacyjnych Muzeum należą również wszelkie zadania i prace zlecone przez Dyrektora Muzeum.

ROZDZIAŁ 4
ZASADY KIEROWANIA I ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ MUZEUM

§ 21
1. Muzeum kieruje i zarządza Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, ponosząc odpowiedzialność przed Zarządem Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności i wyniki pracy instytucji.
2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownicy wszystkich Działów i Oddziału Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) sprawowanie kierownictwa w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych i administracyjnych,
2) nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
5) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,
6) przedstawienie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
7) przedkładanie Radzie Muzeum do oceny sprawozdania rocznego z działalności oraz do zaopiniowania rocznego planu działalności,
8) bezpośrednie kierowanie pracownikami naukowymi.
9) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
10) sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych.
11) zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,
12) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi.
4. W zakresie kierowania Muzeum Dyrektor stosuje - w zależności od potrzeb - odpowiednie formy przekazywania zadań do realizacji, a w szczególności:
1) akty prawne w formie zarządzeń wewnętrznych i innych pism okólnych,
2) pisemne lub ustne polecenia indywidualne kierowane do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub innych pracowników,
3) polecenia przekazywane wszystkim zainteresowanym w formie ustaleń dokonywanych podczas posiedzeń kolegium doradczego, narad, odpraw, spotkań roboczych itp.

§ 22
Do zadań Zastępcy Dyrektora należy kierowanie Działem Administracyjno–Gospodarczym oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie i ochronę Muzeum.
Zastępca jest powoływany i odwoływany przez dyrektora po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego.

§ 23
W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca w zakresie działania przez niego określonym, na podstawie pisemnego upoważnienia.

§ 24
W procesie zarządzania działalnością Muzeum Dyrektor bierze pod uwagę opinie związków zawodowych, a w przypadku ich braku, opinie reprezentanta pracowników (męża zaufania) oraz opinie i zalecenia Rady Muzeum.

§ 25
1. Działami Muzeum kierują ich Kierownicy, ponoszący z tego tytułu odpowiedzialność przed Dyrektorem.
2. Do ramowych obowiązków Kierowników Działów należy w szczególności:
1) Organizacja pracy w działach, zapewnienie dyscypliny pracy i porządku.
2) Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań oraz poleceń służbowych Dyrektora.
3) Planowanie i koordynowanie pracy oraz podnoszenie jakości jej wykonania w działach i oddziale.
4) Kontrola oraz nadzór nad właściwym i terminowym wykonaniem wszystkich prac wchodzących w zakres obowiązków pracowników Działu.
5) Przegląd i przydział spraw wpływających do danego Działu i udzielanie pracownikom wskazówek co do sposobu ich załatwienia.
6) Prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem.
7) Zaznajamianie pracowników z obowiązującymi przepisami ogólnymi oraz wewnętrznymi Muzeum, a także poleceniami Dyrektora.
8) Zabezpieczenie rzetelnego wykonania zadań oraz związanej z tym sprawozdawczości.
9) Motywowanie pracowników oraz utrzymywanie dobrej atmosfery pracy.
10) Działanie na rzecz utrzymania dobrego wizerunku Muzeum.
3. Ponadto kierownicy Działów i Oddziału są odpowiedzialni za:
1) realizację zadań wystawienniczych,
2) zapewnienie współpracy między komórkami organizacyjnymi Muzeum,
3) realizację pozostałych działań wynikających z prac statutowych Muzeum,
4) nadzór nad utrzymaniem w dobrym stanie sprzętów, będących na wyposażeniu działów,
5) nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów p.poż. oraz bezpieczeństwa i zabezpieczenia zbiorów.

§ 26
Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania etyki zawodowej i zachowania tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych.

ROZDZIAŁ 5
PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ. KONTROLA WEWNĘTRZNA.

§ 27
1. Działalność Muzeum opiera się na planowaniu pracy, w szczególności na rocznych i wieloletnich planach działalności podstawowej, remontowo-konserwatorskiej, finansowej i szkoleniowej.
2. Treść i wewnętrzna forma planów uwzględnia podstawowe informacje określające rodzaj i charakter przedsięwzięcia, przewidywany termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację oraz szacunkowe wysokości kosztów zadania.
3. Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa oraz ocenia sprawozdania roczne z działalności i opiniuje roczny plan działalności.

§ 28
1. Kontrola wewnętrzna w Muzeum ma za zadanie sprawdzenie prawidłowości kierunków działania, doboru sposobu i metod wykonywania zadań ogólnych i obowiązków poszczególnych pracowników, w odniesieniu do obowiązujących przepisów i regulaminów wewnętrznych.
2. Celem kontroli wewnętrznej jest przede wszystkim zapewnienie bieżącej i obiektywnej informacji niezbędnej do kierowania i zarządzania Muzeum oraz badanie i ocena prawidłowości działania pracowników odpowiedzialnych za wyznaczone odcinki pracy.
3. Zadania kontroli wewnętrznej w Muzeum wykonuje Dyrektor i pracownicy przez niego wyznaczeni w szczegółowo określonym zakresie.
4. Z prac kontrolnych sporządza się sprawozdania okresowe oraz doraźne notatki służbowe zawierające odpowiednie wnioski dotyczące oceny kierunków działań i pracy pracowników.

ROZDZIAŁ 6
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW

§ 29
1. Wszystkie komórki organizacyjne Muzeum zobowiązane są do wzajemnej współpracy w zakresie terminowego i prawidłowego wykonywania zadań im przypisanych, które wymagają takiego współdziałania, a w szczególności do:
1) wykonywania zarządzeń i poleceń wynikających z przepisów ogólnych oraz zarządzeń wewnętrznych i poleceń Dyrektora Muzeum,
2) współdziałania w zakresie organizacji wystaw i innych imprez muzealnych, zwłaszcza tych o charakterze ponadregionalnym (sesji, konferencji naukowych, festynów, koncertów i in.),
3) dostarczania odpowiednich materiałów do celów badawczych, sprawozdawczych i innych oraz do wszelkiego rodzaju opracowań zbiorczych Muzeum,
4) rozpatrywania, opiniowania oraz odpowiedniego załatwiania spraw i wniosków poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum i ich pracowników (w zakresie swoich kompetencji).
2. Przy załatwianiu spraw dotyczących zakresu działania dwóch lub więcej komórek organizacyjnych Muzeum, obowiązuje zasada koordynacji i uzgadniania merytorycznego sposobu załatwiania tych spraw pomiędzy zainteresowanymi komórkami, przy czym nadzór merytoryczny nad realizacją wszelkiego rodzaju aktów normatywnych i poleceń, jak też sporządzania sprawozdawczości zbiorczej, obowiązuje tę komórkę organizacyjną, która jest właściwa dla podstawowego przedmiotu i pełni w tym zakresie rolę wiodącą.

§ 30
1. Dyrektor podpisuje pisma, wystąpienia i umowy.
2. Pisma wychodzące z Muzeum posiadają oznaczenia według Rzeczowego wykazu akt.
3. Dyrektor oraz Główny Księgowy i Zastępca Dyrektora (na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora) podpisują dokumenty finansowe i księgowe przed ich księgowaniem.
4. Dyrektor Muzeum może upoważnić Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych do podejmowania określonych decyzji i związanego z tym podpisywania niektórych dokumentów.

ROZDZIAŁ 7
REALIZACJA ZADAŃ SZCZEGÓLNYCH

§ 31
1. Do realizacji zadań szczególnych (np. kompleksowe prace porządkowe, zabezpieczające, konserwatorskie na terenie obiektów muzealnych, ważne konferencje, wystawy i inne imprezy), Dyrektor może powołać zespół pracowników.
2. Dla powołanego zespołu Dyrektor określa terminarz prac, ustala sposób bezpośredniego kierowania zespołem oraz zasady kontroli jego pracami. W pracach tego rodzaju biorą udział wszyscy pracownicy do tego powołani.

ROZDZIAŁ 8
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 32
1. Wszystkie sprawy związane z zabezpieczeniem porządku i dyscypliny pracy oraz określenie obowiązków i uprawnień pracowników Muzeum w zakresie całokształtu obowiązujących w tej dziedzinie przepisów, reguluje Regulamin pracy Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
2. Obieg dokumentów w Muzeum Podkarpackim w Krośnie oraz sprawy związane z zabezpieczeniem pomieszczeń i zbiorów, ochroną ppoż. i zasadami pełnienia dozoru, regulują wewnętrzne zarządzenia i związane z nimi stosowne regulaminy i instrukcje.
3. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej wynikającej z obowiązujących aktów prawnych i wytycznych organizatora.

§ 33
1. Wszystkie komórki organizacyjne Muzeum Podkarpackiego w Krośnie są tworzone i likwidowane w drodze zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Muzeum.
2. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Muzeum Podkarpackiego w Krośnie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Do góry