Jesteś tutaj: Start » BIP » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Podkarpackie nie zapewnia w pełni dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej muzeum.krosno.pl.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
        • pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
        • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
        • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.
 4. niektóre tabele z danymi mają nieprawidłową konstrukcję, która utrudnia zapoznanie się z zawartością tabel użytkownikom z niepełnosprawnością wzroku
 5. niektóre odnośniki na stronie nie są wyróżnione podkreśleniem oraz ich treść jest niezrozumiała po oznaczeniu ich fokusem
 6. dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
Trwają aktualnie prace nad nową stroną internetową, która ma zapewniać dostępność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Robertem Kubitem, Dział Oświaty, e-mail: robert.kubit@muzeum.krosno.pl, tel. (13) 43 213 76.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie, o który element
 • sposób kontaktu

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Muzeum zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna przestrzeń wystawiennicza Muzeum Podkarpackiego w Krośnie zlokalizowana jest w Pałacu Biskupim z XIV wieku, znajdującym się na obszarze starego miasta. Jest to budynek zabytkowy, w którym niemożliwe są, ze względu na zalecenia konserwatorskie, inwazyjne prace architektoniczne i inwestycyjne, mogące podnieść poziom dostępności Muzeum.

Sąsiadujący z nim budynek Towarzystwa Mieszczańskiego „Zgoda” udostępniony będzie wkrótce zwiedzającym i będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Dom Mazurkiewiczów na ulicy Szczepanika, w którym znajdują się magazyny studyjne szkła nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja składa się z pawilonu wystawowego, parku archeologicznego, sektora hodowlanego, znajdującego się na wzgórzu grodziska oraz platformy widokowej, jest dostępny dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Pracownicy Muzeum starają się reagować na prośby płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami.Pliki załączone do artykułu:

Raport dostępności (pdf)
Do góry